PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : มีข่าวเกี่ยวกับกฎหมายมาแจ้งให้ทราบกันครับdan2521
12-05-2011, 21:08
เรียน ทุกท่าน

สำนักกฎหมายมีข่าวสารกฎหมายมาฝาก อีก! 2 เดือน พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องนำบุตรหลานอายุ 7 ขวบไปทำบัตรประชาชน สาระสำคัญของกฎหมายคือ กำหนดให้ ผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งมาอายุตั้งแต่ 7 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน เจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ บัตรให้ใช้ได้ นับแต่วันออกบัตรและมีอายุแปดปี นับแต่วันเกิดของผู้ถือบัตรที่ถึงกำหนดภายหลังจากวันออกบัตร
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทย ทุกคนต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนไว้ใช้แสดงตนเพื่อประโยชน์ในการเข้ารับบริการสาธารณะของรัฐ จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการการออกบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับการที่รัฐจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ผ่านทางบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน

kong22
12-05-2011, 21:49
ขอบคุณครับน้า

โต๋ ไตตั้น
13-05-2011, 02:50
สาระดี มีสาระกับเขาด้วย

KHO TRITON
13-05-2011, 06:32
ขอบคุณครับ :21-7:

NANEK
13-05-2011, 08:52
ขอบคุณครับน้าแดน

Sinplug
13-05-2011, 10:51
ขอบคุณครับน้า

PKIQ
13-05-2011, 11:32
ขอบคุณมาก ๆๆ ค่ะ สาระดีมาก ๆๆ เลย ขอบคุณจิง ๆๆ ^^