PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ฤกษ์ออกรถปี 2554icutoaday
03-07-2011, 16:50
สำหรับ ท่านที่เกิดวันอาทิตย์
ฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2554 เป็นเทศาตรีฤกษ์ ออกรถในวันนี้จะมีความก้าวหน้าในประเภทธุรกิจต่างๆที่มีการสัญจรเสมอๆ ที่ต้องใช้รถเป็นประจำ จะมีความมั่นคงในการประกอบสัมมาอาชีพ ให้มีหลักฐานหลักทรัพย์มั่นคงถาวรจะขับจะขับขี่ก็มีความค่องตัวรวดเร็วทันอก ทันใจปลอดภัยดีครับ
ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคม
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554 เป็นเทวีฤกษ์ ออกรถวันนี้จะมีเสน่ห์ มีความทันสมัย มีความราบรื่นดี จะมีความปลอดภัย ในการเดินทางไปในทิศทางต่างๆ จะมีความสุข ความสำเร็จในการติดต่อกิจการงานต่างๆได้ดี จะบรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี
ฤกษ์ออกรถเดือนกันยายน
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554 เป็นภูมิปาโลฤกษ์ ออกรถในวันนี้จะมีความมั่นคงในหลักฐานที่มีความก้าวหน้าในการประกอบกิจการ ต่าง ๆ เป็นอย่างดี จะเป็นรถประจำตำแหน่ง ข้าราชการ กระทรวง ทบวงกรม ต่าง ๆ จะเดินทางไกล ใกล้ก็ขับขี่ด้วยความปลอดภัยดี
ฤกษ์ออกรถเดือนตุลาคม
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2554 เป็นเทศาตรีฤกษ์ ออกรถในวันนี้จะมีความก้าวหน้าในประเภทธุรกิจต่างๆที่มีการสัญจรเสมอๆ ที่ต้องใช้รถเป็นประจำ จะมีความมั่นคงในการประกอบสัมมาอาชีพ ให้มีหลักฐานหลักทรัพย์มั่นคงถาวรจะขับจะขับขี่ก็มีความค่องตัวรวดเร็วทันอก ทันใจปลอดภัยดีครับ
ฤกษ์ออกรถเดือนพฤศจิกายน
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เป็นมหัทธโนฤกษ์ ออกรถในวันนี้จะดีในการประกอบกิจการที่มีความก้าวหน้าในอนาคตที่จะเป็นหลัก เป็นฐาน จะเดินทางทุกทิศทั่วไทยก็ได้รับความสมหวัง โชคดีมีความสุข เป็นมงคลแก่การดำเนินชีวิตดีครับ
ฤกษ์ออกรถเดือนธันวาคม
วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2554 เป็นเทวีฤกษ์ ออกรถวันนี้จะมีเสน่ห์ มีความทันสมัย มีความราบรื่นดี จะมีความปลอดภัย ในการเดินทางไปในทิศทางต่างๆ จะมีความสุข ความสำเร็จในการติดต่อกิจการงานต่างๆได้ดี จะบรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี
ฤกษ์ออกรถปี2554 สำหรับ ท่านที่เกิดวันจันทร์
ฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2554 เป็นเทศาตรีฤกษ์ ออกรถในวันนี้จะมีความก้าวหน้าในประเภทธุรกิจต่างๆที่มีการสัญจรเสมอๆ ที่ต้องใช้รถเป็นประจำ จะมีความมั่นคงในการประกอบสัมมาอาชีพ ให้มีหลักฐานหลักทรัพย์มั่นคงถาวรจะขับจะขับขี่ก็มีความค่องตัวรวดเร็วทันอก ทันใจปลอดภัยดีครับ
ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคม
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554 เป็นเทวีฤกษ์ ออกรถ วันนี้จะมีเสน่ห์ มีความทันสมัย มีความราบรื่นดี จะมีความปลอดภัย ในการเดินทางไปในทิศทางต่างๆ จะมีความสุข ความสำเร็จในการติดต่อกิจการงานต่างๆได้ดี จะบรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี
ฤกษ์ออกรถเดือนกันยายน
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554 เป็นภูมิปาโลฤกษ์ ออก รถในวันนี้จะมีความมั่นคงในหลักฐานที่มีความก้าวหน้าในการประกอบกิจการต่าง ๆ เป็นอย่างดี จะเป็นรถประจำตำแหน่ง ข้าราชการ กระทรวง ทบวงกรม ต่าง ๆ จะเดินทางไกล ใกล้ก็ขับขี่ด้วยความปลอดภัยดี
ฤกษ์ออกรถเดือนตุลาคม
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2554 เป็นเทศาตรีฤกษ์ ออกรถในวันนี้จะมีความก้าวหน้าในประเภทธุรกิจต่างๆที่มีการสัญจรเสมอๆ ที่ต้องใช้รถเป็นประจำ จะมีความมั่นคงในการประกอบสัมมาอาชีพ ให้มีหลักฐานหลักทรัพย์มั่นคงถาวรจะขับจะขับขี่ก็มีความค่องตัวรวดเร็วทันอก ทันใจปลอดภัยดีครับ
ฤกษ์ออกรถเดือนพฤศจิกายน
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เป็นมหัทธโนฤกษ์ ออก รถในวันนี้จะดีในการประกอบกิจการที่มีความก้าวหน้าในอนาคตที่จะเป็นหลักเป็น ฐาน จะเดินทางทุกทิศทั่วไทยก็ได้รับความสมหวัง โชคดีมีความสุข เป็นมงคลแก่การดำเนินชีวิตดีครับ
ฤกษ์ออกรถเดือนธันวาคม
วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2554 เป็นเทวีฤกษ์ ออกรถวันนี้จะมีเสน่ห์ มีความทันสมัย มีความราบรื่นดี จะมีความปลอดภัย ในการเดินทางไปในทิศทางต่างๆ จะมีความสุข ความสำเร็จในการติดต่อกิจการงานต่างๆได้ดี จะบรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี
ฤกษ์ออกรถปี 2554 สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2554 เป็นเทวีฤกษ์ ออกรถวันนี้จะมีเสน่ห์ มีความทันสมัย มีความราบรื่นดี จะมีความปลอดภัย ในการเดินทางไปในทิศทางต่างๆ จะมีความสุข ความสำเร็จในการติดต่อกิจการงานต่างๆได้ดี จะบรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี
ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคม
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 เป็นมหัทธโนฤกษ์ ออกรถในวันนี้จะดีในการประกอบกิจการที่มีความก้าวหน้าในอนาคตที่จะเป็นหลัก เป็นฐาน จะเดินทางทุกทิศทั่วไทยก็ได้รับความสมหวัง โชคดีมีความสุข เป็นมงคลแก่การดำเนินชีวิตดีครับ
ฤกษ์ออกรถเดือนกันยายน
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554 เป็นเทวีฤกษ์ ออกรถวันนี้จะมีเสน่ห์ มีความทันสมัย มีความราบรื่นดี จะมีความปลอดภัย ในการเดินทางไปในทิศทางต่างๆ จะมีความสุข ความสำเร็จในการติดต่อกิจการงานต่างๆได้ดี จะบรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี
ฤกษ์ออกรถเดือนตุลาคม
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554 เป็นเทศาตรีฤกษ์ ออกรถในวันนี้จะมีความก้าวหน้าในประเภทธุรกิจต่างๆที่มีการสัญจรเสมอๆ ที่ต้องใช้รถเป็นประจำ จะมีความมั่นคงในการประกอบสัมมาอาชีพ ให้มีหลักฐานหลักทรัพย์มั่นคงถาวรจะขับจะขับขี่ก็มีความค่องตัวรวดเร็วทันอก ทันใจปลอดภัยดีครับ
ฤกษ์ออกรถเดือนพฤศจิกายน
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เป็นมหัทธโนฤกษ์ ออกรถในวันนี้จะดีในการประกอบกิจการที่มีความก้าวหน้าในอนาคตที่จะเป็นหลัก เป็นฐาน จะเดินทางทุกทิศทั่วไทยก็ได้รับความสมหวัง โชคดีมีความสุข เป็นมงคลแก่การดำเนินชีวิตดีครับ
ฤกษ์ออกรถเดือนธันวาคม
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 เป็นเทวีฤกษ์ ออกรถวันนี้จะมีเสน่ห์ มีความทันสมัย มีความราบรื่นดี จะมีความปลอดภัย ในการเดินทางไปในทิศทางต่างๆ จะมีความสุข ความสำเร็จในการติดต่อกิจการงานต่างๆได้ดี จะบรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี
ฤกษ์ออกรถปี2554 สำหรับ ท่านที่เกิดวันพุธ
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2554 เป็นเทศาตรีฤกษ์ ออกรถในวันนี้จะมีความก้าวหน้าในประเภทธุรกิจต่างๆที่มีการสัญจรเสมอๆ ที่ต้องใช้รถเป็นประจำ จะมีความมั่นคงในการประกอบสัมมาอาชีพ ให้มีหลักฐานหลักทรัพย์มั่นคงถาวรจะขับจะขับขี่ก็มีความค่องตัวรวดเร็วทันอก ทันใจปลอดภัยดีครับ
ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคม
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554 เป็นเทวีฤกษ์ ออกรถวันนี้จะมีเสน่ห์ มีความทันสมัย มีความราบรื่นดี จะมีความปลอดภัย ในการเดินทางไปในทิศทางต่างๆ จะมีความสุข ความสำเร็จในการติดต่อกิจการงานต่างๆได้ดี จะบรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี
ฤกษ์ออกรถเดือนกันยายน
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554 เป็นเทวีฤกษ์ ออกรถวันนี้จะมีเสน่ห์ มีความทันสมัย มีความราบรื่นดี จะมีความปลอดภัย ในการเดินทางไปในทิศทางต่างๆ จะมีความสุข ความสำเร็จในการติดต่อกิจการงานต่างๆได้ดี จะบรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี
ฤกษ์ออกรถเดือนตุลาคม
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554 เป็นเทศาตรีฤกษ์ ออกรถในวันนี้จะมีความก้าวหน้าในประเภทธุรกิจต่างๆที่มีการสัญจรเสมอๆ ที่ต้องใช้รถเป็นประจำ จะมีความมั่นคงในการประกอบสัมมาอาชีพ ให้มีหลักฐานหลักทรัพย์มั่นคงถาวรจะขับจะขับขี่ก็มีความค่องตัวรวดเร็วทันอก ทันใจปลอดภัยดีครับ
ฤกษ์ออกรถเดือนพฤศจิกายน
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เป็นมหัทธโนฤกษ์ ออกรถในวันนี้จะดีในการประกอบกิจการที่มีความก้าวหน้าในอนาคตที่จะเป็นหลัก เป็นฐาน จะเดินทางทุกทิศทั่วไทยก็ได้รับความสมหวัง โชคดีมีความสุข เป็นมงคลแก่การดำเนินชีวิตดีครับ
ฤกษ์ออกรถเดือนธันวาคม
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 เป็นราชาฤกษ์ ออกรถในวันนี้จะมีจุดเด่นเป็นที่ชื่นชมยกย่องในการเป็นผู้นำในสังคมที่มี ความก้าวหน้า ทันสมัย ทันยุค ทันเหตุการณ์ จะเดินทางไปพบปะใครก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญประดุจคุณคือคนสำคัญ จะขับขี่ยวดยานก็แคล้วคลาดปลอดภัย ได้รับความสะดวกในทุกๆสถานที่
ฤกษ์ออกรถปี 2554 สำหรับ ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 เป็นเทศาตรีฤกษ์ ออกรถในวันนี้จะมีความก้าวหน้าในประเภทธุรกิจต่างๆที่มีการสัญจรเสมอๆ ที่ต้องใช้รถเป็นประจำ จะมีความมั่นคงในการประกอบสัมมาอาชีพ ให้มีหลักฐานหลักทรัพย์มั่นคงถาวรจะขับจะขับขี่ก็มีความค่องตัวรวดเร็วทันอก ทันใจปลอดภัยดีครับ
ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคม
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554 เป็นเทวีฤกษ์ ออกรถวันนี้จะมีเสน่ห์ มีความทันสมัย มีความราบรื่นดี จะมีความปลอดภัย ในการเดินทางไปในทิศทางต่างๆ จะมีความสุข ความสำเร็จในการติดต่อกิจการงานต่างๆได้ดี จะบรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี
ฤกษ์ออกรถเดือนกันยายน
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554 เป็นเทวีฤกษ์ ออกรถวันนี้จะมีเสน่ห์ มีความทันสมัย มีความราบรื่นดี จะมีความปลอดภัย ในการเดินทางไปในทิศทางต่างๆ จะมีความสุข ความสำเร็จในการติดต่อกิจการงานต่างๆได้ดี จะบรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี
ฤกษ์ออกรถเดือนตุลาคม
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554 เป็นเทศาตรีฤกษ์ ออกรถในวันนี้จะมีความก้าวหน้าในประเภทธุรกิจต่างๆที่มีการสัญจรเสมอๆ ที่ต้องใช้รถเป็นประจำ จะมีความมั่นคงในการประกอบสัมมาอาชีพ ให้มีหลักฐานหลักทรัพย์มั่นคงถาวรจะขับจะขับขี่ก็มีความค่องตัวรวดเร็วทันอก ทันใจปลอดภัยดีครับ
ฤกษ์ออกรถเดือนพฤศจิกายน
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เป็นมหัทธโนฤกษ์ ออกรถในวันนี้จะดีในการประกอบกิจการที่มีความก้าวหน้าในอนาคตที่จะเป็นหลัก เป็นฐาน จะเดินทางทุกทิศทั่วไทยก็ได้รับความสมหวัง โชคดีมีความสุข เป็นมงคลแก่การดำเนินชีวิตดีครับ
ฤกษ์ออกรถเดือนธันวาคม
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 เป็นเทวีฤกษ์ ออกรถวันนี้จะมีเสน่ห์ มีความทันสมัย มีความราบรื่นดี จะมีความปลอดภัย ในการเดินทางไปในทิศทางต่างๆ จะมีความสุข ความสำเร็จในการติดต่อกิจการงานต่างๆได้ดี จะบรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี
ฤกษ์ออกรถปี2554 สำหรับ ท่านที่เกิดวันศุกร์
ฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2554 เป็นเทวีฤกษ์ ออกรถวันนี้จะมีเสน่ห์ มีความทันสมัย มีความราบรื่นดี จะมีความปลอดภัย ในการเดินทางไปในทิศทางต่างๆ จะมีความสุข ความสำเร็จในการติดต่อกิจการงานต่างๆได้ดี จะบรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี
ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคม
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 เป็นมหัทธโนฤกษ์ ออกรถในวันนี้จะดีในการประกอบกิจการที่มีความก้าวหน้าในอนาคตที่จะเป็นหลัก เป็นฐาน จะเดินทางทุกทิศทั่วไทยก็ได้รับความสมหวัง โชคดีมีความสุข เป็นมงคลแก่การดำเนินชีวิตดีครับ
ฤกษ์ออกรถเดือนกันยายน
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554 เป็นเทวีฤกษ์ ออกรถวันนี้จะมีเสน่ห์ มีความทันสมัย มีความราบรื่นดี จะมีความปลอดภัย ในการเดินทางไปในทิศทางต่างๆ จะมีความสุข ความสำเร็จในการติดต่อกิจการงานต่างๆได้ดี จะบรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี
ฤกษ์ออกรถเดือนตุลาคม
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554 เป็นเทศาตรีฤกษ์ ออกรถในวันนี้จะมีความก้าวหน้าในประเภทธุรกิจต่างๆที่มีการสัญจรเสมอๆ ที่ต้องใช้รถเป็นประจำ จะมีความมั่นคงในการประกอบสัมมาอาชีพ ให้มีหลักฐานหลักทรัพย์มั่นคงถาวรจะขับจะขับขี่ก็มีความค่องตัวรวดเร็วทันอก ทันใจปลอดภัยดีครับ
ฤกษ์ออกรถเดือนพฤศจิกายน
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เป็นมหัทธโนฤกษ์ ออก รถในวันนี้จะดีในการประกอบกิจการที่มีความก้าวหน้าในอนาคตที่จะเป็นหลักเป็น ฐาน จะเดินทางทุกทิศทั่วไทยก็ได้รับความสมหวัง โชคดีมีความสุข เป็นมงคลแก่การดำเนินชีวิตดีครับ
ฤกษ์ออกรถเดือนธันวาคม
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 เป็นเทวีฤกษ์ ออกรถวันนี้จะมีเสน่ห์ มีความทันสมัย มีความราบรื่นดี จะมีความปลอดภัย ในการเดินทางไปในทิศทางต่างๆ จะมีความสุข ความสำเร็จในการติดต่อกิจการงานต่างๆได้ดี จะบรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี
ฤกษ์ออกรถปี2554 สำหรับ ท่านที่เกิดวันเสาร์
ฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2554 เป็นเทศาตรีฤกษ์ ออกรถในวันนี้จะมีความก้าวหน้าในประเภทธุรกิจต่างๆที่มีการสัญจรเสมอๆ ที่ต้องใช้รถเป็นประจำ จะมีความมั่นคงในการประกอบสัมมาอาชีพ ให้มีหลักฐานหลักทรัพย์มั่นคงถาวรจะขับจะขับขี่ก็มีความค่องตัวรวดเร็วทันอก ทันใจปลอดภัยดีครับ
ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคม
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2554 เป็นภูมิปาโลฤกษ์ ออกรถในวันนี้จะมีความมั่นคงในหลักฐานที่มีความก้าวหน้าในการประกอบกิจการ ต่าง ๆ เป็นอย่างดี จะเป็นรถประจำตำแหน่ง ข้าราชการ กระทรวง ทบวงกรม ต่าง ๆ จะเดินทางไกล ใกล้ก็ขับขี่ด้วยความปลอดภัยดี
ฤกษ์ออกรถเดือนกันยายน
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554 เป็นมหัทธโนฤกษ์ ออกรถในวันนี้จะดีในการประกอบกิจการที่มีความก้าวหน้าในอนาคตที่จะเป็นหลัก เป็นฐาน จะเดินทางทุกทิศทั่วไทยก็ได้รับความสมหวัง โชคดีมีความสุข เป็นมงคลแก่การดำเนินชีวิตดีครับ
ฤกษ์ออกรถเดือนตุลาคม
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554 เป็นเทศาตรีฤกษ์ ออกรถในวันนี้จะมีความก้าวหน้าในประเภทธุรกิจต่างๆที่มีการสัญจรเสมอๆ ที่ต้องใช้รถเป็นประจำ จะมีความมั่นคงในการประกอบสัมมาอาชีพ ให้มีหลักฐานหลักทรัพย์มั่นคงถาวรจะขับจะขับขี่ก็มีความค่องตัวรวดเร็วทันอก ทันใจปลอดภัยดีครับ
ฤกษ์ออกรถเดือนพฤศจิกายน
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554 เป็นภูมิปาโลฤกษ์ ออกรถในวันนี้จะมีความมั่นคงในหลักฐานที่มีความก้าวหน้าในการประกอบกิจการ ต่าง ๆ เป็นอย่างดี จะเป็นรถประจำตำแหน่ง ข้าราชการ กระทรวง ทบวงกรม ต่าง ๆ จะเดินทางไกล ใกล้ก็ขับขี่ด้วยความปลอดภัยดี
ฤกษ์ออกรถเดือนธันวาคม
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 เป็นราชาฤกษ์ ออกรถในวันนี้จะมีจุดเด่นเป็นที่ชื่นชมยกย่องในการเป็นผู้นำในสังคมที่มี ความก้าวหน้า ทันสมัย ทันยุค ทันเหตุการณ์ จะเดินทางไปพบปะใครก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญประดุจคุณคือคนสำคัญ จะขับขี่ยวดยานก็แคล้วคลาดปลอดภัย ได้รับความสะดวกในทุกๆสถานที่
ที่มา: horoworld.com

pupom
03-07-2011, 17:36
เก็บข้อมูล

num_navanakorn
30-07-2011, 16:36
ขอบคุณคร้าบ....

tobytop
17-08-2011, 18:04
ฤกษ์ออกรถ ประจำปี 2554

ในปีนี้ผมมาให้ฤกษ์ออกรถช้าเช่นเคยเนื่องจากมีงานที่ต้องดูแลเยอะมาก ทำกิจการส่วนตัว ส่วนการรับดูดวงส่วนตัวนั้นผมไม่ได้รับดูดวงส่วนตัวมาหลายปีแล้ว ถ้าจะดูดวงส่วนตัวก็จะเช็คดวงตนเอง เช็คดวงคนรอบข้าง และดูดวงลูกน้องเพื่อจะได้จัดงาน จัดคิวของแต่ละคนถูก แม้แต่รับคนเข้าทำงานในร้าน ในกิจการงานอื่นก็ต้องตรวจดวงแต่ละคนเช่นกัน เพราะถ้าได้คนที่เหมาะสม วัน เดือน ปีเข้ามาช่วยงานก็สบายใจ แต่ถ้าได้คนที่ดูภายนอกดี แต่วันเดือนปีเช็คดูแล้วไม่ดีก็ไม่รับทำงานเช่นกัน ทุกวันนี้กิจการงานก็ก้าวไปด้วยดี เอาละเข้าเรื่องการดูฤกษ์ออกรถปี 2554 นี้เลย

ผมคัดเอาเฉพาะวันออกรถดีที่สุดของปี 2554 มาให้เท่านั้นครับ ถ้าให้เอาวันที่รองลงมาคงไม่สะดวกกับหน้าที่การงานผม

วันที่ดีที่สุดในฤกษ์ออกรถยนต์ประจำปี 2554 มีดังนี้

ฤกษ์ออกรถวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554

ฤกษ์ออกรถวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554

ฤกษ์ออกรถวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554

ฤกษ์ออกรถวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554

ฤกษ์ออกรถวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554

ฤกษ์ออกรถวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554

ฤกษ์ออกรถวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554

ฤกษ์ออกรถวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554

ฤกษ์ออกรถวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554

ฤกษ์ออกรถวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2554

ส่วนเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ ผมไม่ได้ให้ฤกษ์ออกรถไว้ เพราะผมมาให้ฤกษ์ออกรถช้านั่นเอง

ส่วนเวลาการออกรถนั้น ไม่ต้องใช้หรอกครับ เพราะไม่มีใครในโลกนี้สามารถล่วงรู้เวลาที่แท้จริงได้ แต่ผมให้ดูดวงอาทิตย์ขึ้น และสาดแสงแดดออกมาช่วงเช้านั่นละเหมาะสำหรับออกรถที่ดีที่สุด รองมาช่วงบ่าย และเย็น

ฤกษ์ออกรถ ปี 2554 นี้ เอาไปใช้กับการออกรถได้ทุกชนิด ไม่จำเป็นว่ารถยนต์อย่างเดียว แม้แต่รถจักรยานก็นำฤกษ์นี้ไปใช้ได้เช่นกัน