ความกดดันของน้ำที่มีผลต่อช่องหรือโพรงอากาศในร่างกา ย


เนื่องจากอากาศที่ล้อมรอบตัวเราอยู่มีน้ำหนักและมีคว ามกดดัน จึงได้มีการกำหนดค่าความกดดันของอากาศให้เท่ากับ 1 บรรยากาศ (ATM : Atmosphere) ที่ระดับน้ำทะเลซึ่งสามารถวัดค่าได้เท่ากับ 14.7 ปอนด์/ตารางนิ้ว (PSI : Pound/Square-inch) หรือเท่ากับ 1 บาร์ (Bar)