แรลลี่ดาก้าปีนี้ อมีข่าวของมิตซูไ มครับ...ดูเงียบๆจั ง..หรือว่าไม่ผ่านเ ข้าไปแข่งครับ