ในโคราชมีตรงไหนครับ ท่านใดทราบ น้าฉัตรหาทั่วโคราชแล้วครับ