เท่าที่ทราบปัจจุบันสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยส่งสัญญ าณออกอากาศเป็นสี แค่ 2 ช่องเท่้านั้น ทีวีสีช่อง 3 กับ ช่อง 7 สี นอกนั้นเป็นขาวดำ (น่าจะพัฒนาได้แล้ว)