อิอิ ตั้งหัวข้อให้ดุเดือด...แต่ก็โดนกันถ้วนหน้า

สคบ.เข้มฟันธุรกิจอสังหาฯ-รถยนต์แบรนด์ดัง เอาเปรียบผู้บริโภค

สั่ง มิตซูบิชิ ไทรทัน ห้ามโฆษณาเท็จ-เกินจริง
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ตรวจพบการโฆษ ณารถยนต์กระบะมิตซูบิชิ ไทรทัน ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ทางสื่อสิ่งพิมพ์ดังนี้
“พิสูจน์จากการใช้งานจริง บรรทุกเป็ นตัน เหยียบเต็ม ๆ เปิดแอร์ตลอด 19.44 กม./ลิตร... มิตซูบิชิ ไทรทัน รถกระบะรายแรก ประหยัดสุดพิสูจน์แล้ว... ตลอดช่วงระยะทางรวมกว่า 5,000 กม. ทั่วไทย มิตซูบิชิ ไทรทัน เมกะแค็บ 2 WD 2.5 GLX เกียร์ธรรมดา บรรทุกสัมภาระ 1 ตัน วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย 100-200 กม./ชม. ขับโดยสื่อมวลชนจากนิตยสารรถยนต์ชื่อดัง 26 ฉบับ ไต่เขาสูง เร่งแซงทางชัน เปิดแอร์เย็นฉ่ำ เหยียบตลอด เพื่อทดสอบเครื่องยนต์พลังจัดประหยัดเป็นยอด... สู่บทสรุปการใช้งานจริง 19.44 กม./ลิตร... ฉลอง 4 รางวัล เกียรติยศนานาชาติ...”
“...ซื้อรถกระบะมิตซูบิชิ ไทรทัน วันนี้ ประหยัดคุ้มสองต่อ ทั้งประหยัดนํ้ามันถึง 19.44 กม./ลิตร...” **
ซึ่งพิจารณาแล้ว เห็นว่า การโฆษณาดังกล่าวอาจใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินคว ามจริง หรือข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ตามมาตรา 22 วรรคสอง (1) หรือ (2) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ได้พิจารณาการโฆษณารถยนต์กระบะมิตซูบิชิไทรทันดังกล่ าว ประกอบคำชี้แจงของผู้แทนบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมพัฒนาม ูลนิธิสถาบันยานยนต์ แล้ว เห็นว่าสถิติประหยัดน้ำ มันที่บริษัทฯ นำมาใช้ในการโฆษณาเป็นสถิติที่ได้มาจากการทดสอบแข่งข ันประหยัดน้ำมันมิใช่เป็นการใช้งานจริง เป็นสถิติที่ได้มาจากการขับขี่ของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ทดสอบ จำนวน 43 คน เป็นระยะทางรวมกว่า 5,000 กิโลเมตร และสถิติอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 19.44 กิโลเมตร/ลิตรนั้น เป็นการนำเอาสถิติที่ดีที่สุดในช่วงหนึ่งของการแข่งข ันที่ได้จากรถยนต์เพียงคันเดียว มิใช่เป็นสถิติค่าเฉลี่ยของอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน ทั้งหมดตลอดเส้นทาง
และการที่บริษัทฯ ใช้ข้อความว่า “...รถกระบะรายแรก ประหยัดสุด...” นั้น บริษัทฯ มิได้มีการทดสอบเปรียบเทียบกับรถกระบะยี่ห้ออื่น ซึ่งต้องทดสอบด้วยการบรรทุกน้ำหนักและวิ่งในสภาวะแวด ล้อมลักษณะเดียวกัน กรณีบริษัทฯ ทดสอบเกี่ยวกับประหยัดน้ำมันของรถยนต์กระบะ มิตซูบิชิ ไทรทัน โดยเป็นรายแรกที่ใช้วิธีการทดสอบแตกต่างจากรถกระบะยี ่ห้ออื่นโดยมีการบรรทุกน้ำหนัก 500-1,000 กิโลกรัมจึงไม่อาจอ้างว่าเป็นรถกระบะรายแรก ประหยัดสุดได้
คณะกรรมการฯ เห็นว่า ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาว่า “พิสูจน์จากการใช้งานจริง...” “...รถกระบะรายแรก ประหยัดสุด พิสูจน์แล้ว...ตลอดช่วงระยะทางรวมกว่า 5,000 กม. ทั่วไทย...” เป็นข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา 22 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และการที่บริษัทฯ ใช้ข้อความว่า “...วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย 100-120 กม./ชม...” นั้น โดยที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ขับขี่รถยนต์ใช้ความเร็วได้ไ ม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คณะกรรมการฯ
จึงเห็นว่า บริษัทฯใช้ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้ อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย ตามมาตรา 22 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งข้อความดังกล่าวถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เ ป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิด ผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม และต้องห้ามตามมาตรา 22 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงใช้อำนาจตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ห้ามบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ใช้ข้อความว่า “พิสูจน์จากการใช้งานจริง...” “...รถกระบะรายแรก ประหยัดสุด พิสูจน์แล้ว...ตลอดช่วงระยะทางรวมกว่า 5,000 กม.ทั่วไทย...” และ “...วิ่งด้วยความเร็ว เฉลี่ย 100-120 กม./ชม...” ในการโฆษณารถยนต์กระบะ มิตซูบิชิ ไทรทัน ครั้งต่อไปในทุกสื่อโฆษณา
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาแล้วมีมติเปรียบเ ทียบปรับผู้กระทำผิดฐานมีเจตนาใช้ข้อความที่ไม่เป็นธ รรมต่อผู้บริโภค ดังนี้
1. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 50,000 บาท ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ฯ
2. นายวรวิทย์ บุญวงศ์โสภณ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นเงิน 50,000 บาท ตามมาตรา 47 ประกอบกับมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ฯ

ที่มา
http://special.bangkokbiznews.com/de...rname=consumer